Competenties

Competenties


Competenties – Algemeen


Competenties spelen een steeds grotere rol bij het solliciteren en bij de Arbeidsbemiddeling. Gebruik onderstaande omschrijvingen ter aanvulling op uw CV of bijv. bij het verwoorden van uw sterke kanten in een sollicitatiegesprek.

1.Aanpassingsvermogen
blijft doelmatig handelen door zich aan te passen aan een andere omgeving, veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of mensen
2.Ambitie
streeft ernaar tot optimale prestaties te komen;
toont gedrag dat er op gericht is succes te boeken. Besteedt aandacht aan de eigen ontwikkeling om dit doel te bereiken
3.Besluitvaardigheid
neemt beslissingen door het ondernemen van acties, of legt zich vast door middel van het uitspreken van meningen
4.Betrokkenheid
toont betrokkenheid bij de kerntaak van de organisatie en de eigen professie; weet deze betrokkenheid op anderen over te dragen
5.Coachen
Medewerkers begeleiden en motiveren om hen effectiever te laten functioneren door hun zelfinzichten probleemoplossend vermogen te vergroten.

6.Creativiteit
komt met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met het uitoefenen van de functie verband houden; bedenkt nieuwe werkwijzen ter vervanging van een traditionele aanpak en/of benadering
7.Delegeren
deelt eigen beslissingsruimte en bevoegdheden op duidelijke wijze toe aan de juiste medewerkers
8.Discipline
Zich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid; bij verandering of twijfel bevestiging zoeken bij de juiste persoon
9.Durf
gaat risico’s aan om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel te behalen
10.Energiek
is gedurende een lange periode in hoge mate actief wanneer de functie dat vraagt

11.Flexibiliteit
verandert, indien zich problemen of kansen voordoen, de eigen gedragsstijl of conceptuele benadering teneinde het gestelde doel te bereiken
12.Groepsgericht leiderschap
Richting en sturing geven aan een groep en samenwerkingsverbanden tot stand brengen en handhaven om een beoogd doel te bereiken.
13.Individugericht leiderschap
geeft richting en sturing aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling
14.Initiatief
neemt actief maatregelen om de gang van zaken te beïnvloeden; herkent gelegenheden om het bereiken van het doel te bevorderen en grijpt kansen om zijn doel eerder te bereiken
15.Innoverend vermogen
richt zich onderzoekend en nieuwsgierig op toekomstige vernieuwing van markten, strategie, diensten en producten

16.Klantgerichtheid

onderzoekt wensen en behoeften van de klant of gebruiker en handelt hiernaar
17.Leervermogen
maakt zich meester van nieuwe informatie en past deze effectief toe
18.Luisteren
laat zien belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge mededelingen; vraagt door; gaat in op reacties
19.Managementidentificatie
vereenzelvigt zich met de belangen en problemen van het management
20.Mondelinge presentatie
presenteert ideeën en feiten op heldere wijze aan publiek, klanten en toehoorders en maakt daarbij gebruik van ter zake doende middelen

21.Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
spreekt in begrijpelijke taal
22.Multicultureel bewustzijn
gaat om met mensen van andere culturen, leeft zich in en bekijkt zaken vanuit een ander cultureel perspectief
23.Netwerkvaardigheid
ontwikkelt en bestendigt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking
24.Omgang met details
gaat langdurig en effectief om met detail-informatie
25.Omgevingsbewustzijn
laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren; benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie

26.Onafhankelijkheid
onderneemt acties die meer gebaseerd zijn op eigen overtuigingen dan op een verlangen om anderen een plezier te doen. Vaart een eigen koers
27.Ontwikkelen medewerkers
ontwikkelt en stimuleert de deskundigheid en de vaardigheid van medewerkers door middel van coaching, opleiding, vorming en training.
28.Oordeelsvorming
weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische beoordeling
29.Optreden
maakt een goede eerste indruk op anderen en handhaaft deze
30.Organisatiesensitiviteit
onderkent invloed en gevolgen van (eigen) beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie

31.Overtuigingskracht
verkrijgt instemming met bepaalde plannen, ideeën of producten waarvoor bij de ander in eerste instantie geen draagvlak is
32.Plannen en organiseren
bepaalt op systematische wijze doelen en prioriteiten en geeft benodigde acties, tijd en middelen aan om bepaalde doelen te bereiken
33.Prestatiemotivatie
stelt hoge eisen aan het werk; laat zien niet tevreden te zijn met een gemiddelde prestatie
34.Prioritering
maakt keuzemomenten in de planning van een zaak of een taakonderdeel zichtbaar en stuur op een balans tussen kwaliteit en kwantiteit
35.Probleemanalyse
signaleert problemen; herkent belangrijke informatie;legt verbanden tussen gegevens; spoort mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt ter zake doende gegevens

36.Professionele integriteit
handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen
37.Resultaatgerichtheid
onderneemt concrete en gerichte acties om doelstellingen te behalen of te overtreffen
38.Samenwerken

draagt bij aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer geen direct eigen functioneel belang aanwezig is
39.Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
stelt ideeën en meningen in begrijpelijke en correcte taal op schrift
40.Sensitiviteit
toont zich bewust van andere mensen en hun omgeving, alsmede de eigen invloed hierop; laat zien de gevoelens en behoeften van anderen te onderkennen

41.Snel schakelen
concentreert zich in een informatierijke omgeving op snel wisselende onderwerpen en gebeurtenissen en handelt hierbij effectief
42.Sociabiliteit
begeeft zich zonder moeite onder andere mensen. Neemt gemakkelijk initiatieven om relaties tot stand te brengen en onderhoudt deze
43.Stimuleren
motiveert anderen tot actie en betrokkenheid om een bepaald van tevoren gedefinieerd resultaat te bereiken
44.Strategisch handelen
vertaalt een lange termijnvisie in concrete doelen en realiseert deze door de organisatie richting en sturing te geven
45.Stressbestendigheid
blijft effectief presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel

46.Time management
overziet de eigen werkzaamheden, deelt deze planmatig in, geeft de te besteden tijd aan en houdt zich hieraan
47.Vasthoudendheid
blijft bij een bepaald actieplan of een bepaalde opvatting, ondanks eventuele weerstand of tegenslag, totdat het beoogde doel is bereikt of ophoudt redelijkerwijze bereikbaar te zijn
48.Visie
neemt afstand van de dagelijkse praktijk; concentreert zich op de hoofdlijnen en op lange termijn beleid
49.Zelfreflectie
evalueert kritisch eigen gedrag en standpunten; staat open voor evaluatie door anderen; leert hiervan en wijzigt op grond hiervan het eigen gedrag of de eigen standpunten
50.Zelfvertrouwen
treedt zeker en met rust op en handhaaft deze indruk, ook bij tegenspel of emoties van anderen


ICT e-Competenties


A. Plannen
1. Afstemming informatiesysteem en bedrijfsstrategie
2. Dienstverleningsniveau
3. Ontwikkelen van bedrijfsplannen
4. Product- of projectplanning
5. Architectuurontwerp
6. Ontwerp van applicaties
7. Volgen van technologische ontwikkelingen
8. Duurzame ontwikkeling

B. Bouwen
1. Ontwerp en ontwikkeling
2. Systeemintegratie
3. Testen
4. Oplossingen implementeren
5. Vervaardigen van documentatie

C. Uitvoeren
1. Gebruikersondersteuning
2. Ondersteunen van wijzigingen
3. Dienstverlening
4. Probleemmanagement

D. Mogelijk maken
1. Strategieontwikkeling informatiebeveiliging
2. Ontwikkeling ICT-kwaliteitsstrategie
3. Opleiding en training
4. Inkoop
5. Maken van Offertes
6. Management van verkoopkanalen
7. Verkoopmanagement
8. Contractmanagement
9. Personeelsontwikkeling
10. Informatie- en kennismanagement

E. Sturen
1. Ontwikkelen van prognoses
2. Project- en portfoliomanagement
3. Risicomanagement
4. Relatiemanagement
5. Procesverbetering
6. ICT-kwaliteitsmanagement
7. Management van veranderingen in bedrijfsprocessen
8. Informatiebeveiligings-management
9. IT-governance

Copyright © 2017 NL Next Level